תנאים והגבלות של רוסיננטה טכנולוגיות

עודכן לאחרונה: 21 ביוני 2020

ברוך הבא לינשוף!

תודה על השימוש במוצרים ובשירותים שלנו. השירותים ניתנים על ידי רוסיננטה טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 515767804 (להלן: "החברה). השימוש שלך בשירותים מהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה. נא קרא אותם בעיון. השירותים שלנו כוללים כלים שונים לבדיקה ובקרת תקינות תלוש השכר לעובדים.

מטרת האתר

החברה פיתחה את האתר על מנת לסייע למשתמשים לבדוק שתלוש השכר שלהם מחושב בהתאם להסכמים הקיבוציים של עובדי ההוראה. וכן, לאסוף ולהציג את נתוני השכר בצורה נוחה להבנה וכהכנה לייעוץ עם גורם המוסמך לטפל בשכרו של המשתמש (להלן: "גורם מוסמך"). כמו כן, באתר החברה נמצאים תכנים נוספים אשר נועדו להעשיר את חווית השימוש באתר ובשירותים.

הגבלות ודגשים

החברה מספקת את השירותים ללא קבלת אחריות לתוצאות השימוש באתר. המשתמש יהיה אחראי למילוי הנתונים, לנכונותם ולשימוש בהם בהתאם לצרכיו. החברה איננה ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזקים תוצאתיים ועקיפים אשר יגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים באופן ישיר ו/או עקיף בקשר עם השירותים.

האתר עשוי להציג בפניך מידע אודות הפרשי שכר המגיעים לך או חובות שלך למעסיק או לגורמים אחרים. שים לב כי מידע זה מוצג ככלי עזר בלבד. מידע זה מבוסס על נתונים אותם הזנת למערכת, הסכמי שכר ונתונים שונים. בנוסף, עשויים להיות פרמטרים או שיקולים נוספים שלא נבחנו ולא נלקחו בחשבון. לפיכך, המשמעויות והסכומים בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי ממה שהוצג. לפיכך, השימוש בשירותי החברה אינו בגדר תחליף בדיקה עצמאית או התייעצות עם גורם מוסמך ככל שנדרש.

השימוש בכלים שונים אשר החברה פיתחה ואשר החברה תפתח מזמן לזמן על מנת לסייע למשתמשיה, הנו באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרם עקב או בקשר עם השימוש בכלים אלה. הכלים מסופקים AS IS ולא תעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר עם השימוש בהם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים בכל מקרה בו תהא סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמתי, שלם או נכון, ומבלי שתידרש לתת הודעה מוקדמת בעניין.

תשומת לבך, כי חלק מהודעות הדואר האלקטרוני שתקבל הנן אישיות. לפיכך, אין להעביר הודעות אלה לאף אדם שאינך רוצה שיראה את נתוניך האישיים. החברה לא תהיה אחראית לשימוש בלתי מורשה שייעשה כל צד ג' בנתונים שיועברו על ידך ולכל נזק שיכול שייגרם לך כתוצאה מכך.

האתר, הפלטפורמה, השירותים, המידע וכל זכויות הקניין הרוחני בקשר אליהן הנן נכס של החברה ושל החברה בלבד. כל שימוש בהם כפוף להסכמה מראש ובכתב של החברה.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין או סוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ומקבלת הדוחות ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורת קוד.

כמו כן, אנו פועלים בהתאם לחוק הישראלי והתקנות מכוחו, לכן חשוב לנו להבהיר מספר דברים חשובים:

 • החברה אינה מעניקה ייעוץ מקצועי והאתר ו/או השירותים אינם נחשבים כייעוץ מקצועי. השימוש באתר ו/או בשירותי החברה אינו תחליף לייעוץ עם גורם מוסמך, והחברה אינה מעניקה ייעוץ מסוג כלשהו.
 • כל הפעולות של האתר (לרבות קבלת הקלט, העיבוד והפקת הפלט) אינם כוללים מגע יד-אדם ולפיכך אינם מכילים מימד שיקול דעת אנושי. לגבי שירותים שהחברה מעניקה באמצעות אנשים בשר ודם אינם נחשבים כמתן ייעוץ כללי או מתן ייעוץ בתחום ההתמחות. תשובות עובדי החברה אינן מקור הסתמכות ומומלץ להתייעץ עם גורם מוסמך לפני קבלת החלטה על בסיס תשובתם.
 • עובדי החברה אשר הנם מומחה בעל רישיון, ככל שיהיו כאלה, אינם פועלים כמומחה בעל רישיון בזמן עבודתם בחברה והתקשרות אתם אינה מחייבת אותם ולא יראו בהם כאילו התקשרו עם המשתמש באופן אישי ביחסים משפטיים מקצועיים כאמור בכללי האתיקה ו/או החקיקה המיוחדים לבעל רישיון. עובדי החברה אינם מייצגים ו/או מיופי כוח של המשתמש מול הרשויות.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עובדי החברה שהם מומחים בעלי רישיון, ככל שיהיו כאלה, יציינו זאת במפורש, על-פי רצונם האישי, בעת תקשורת עימם. לפיכך כל עוד לא נאמר במפורש אחרת עובדי החברה אינם מומחה בעל רישיון.

הסכמה לתנאי השימוש באתר

בעצם הכניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים (בין למחשב או כאפליקציית טלפון סלולרי) ו/או מסירת קלט או מידע לחברה בדרך כלשהי, ו/או כל שימוש בתוכנה או באתר או בשירותי החברה, המשתמש מצהיר כי קרא, הבין, הסכים ואישר את התנאי השימוש באתר ובמדיניות הפרטיות. תנאים אלו יחולו על כל שירותי החברה והתקשורת עימה אלא אם כן נאמר אחרת.

על משתמש שאינו מסכים לתנאים אלה, להימנע משימוש באתר האינטרנט או מגישה אליו, ומכל שימוש בשירותים, וכן מתבקש שלא להעביר לחברה מידע ו/או דו"חות ו/או קלט שברשותו.

רישיון לשימוש

רשאים להירשם לאתר ולקבל שירותים ו/או מוצרים רק העומדים בכל התנאים וההגבלות הבאות:

 • כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית והינו אזרחי ישראלי
 • בעל תעודת זהות תקפה
 • בעל חשבון בנק בתאגיד בנקאי ישראלי
 • בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי
 • בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט
 • בעל כתובת בישראל
 • הוא מסכים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות
 • הוא פועל עבור עצמו או עבור בן משפחה ובלבד שניתנה הסכמת בן המשפחה לפני השימוש באתר וכי בן המשפחה עומד בשאר התנאים המנויים בסעיף זה (להלן "שלוח של בן משפחה מורשה")

משתמש העומד בכל הדרישות אלו ייקרא לעיל ולהלן "משתמש מורשה", ויחולו עליו כל סעיפי תקנון האתר.

אנו חוזרים ומדגישים כי רק משתמש מורשה בשר ודם יכול להשתמש באתר ו/או בשירותים וחל איסור על שימוש ברובוטים או תוכנות אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי. חל איסור על פעולות בשם אדם אחר שאינו המשתמש (למעט אם מדובר בשלוח של בן משפחה מורשה). חל איסור על גבית תשלום עבור עזרה לאחר בשימוש בשירותי החברה.

האתר והשירותים

אופן השימוש באתר ובשירותים הוא במסירת קלט או מידע ע"י המשתמש אל החברה באמצעות מגוון טכנולוגיות. קלט זה עובר עיבוד וניתוח בתוכנת בדיקת השכר של החברה ו/או בכלים אחרים (פנימיים או של ספקים חיצוניים לחברה), ולבסוף מתקבל פלט על המסך או בדו"ח הנשלח למשתמש.

החברה מספקת בנפרד את התכנים הנוספים תוכן טקסטואלי וחזותי באתר ו/או בתוכנת בדיקת השכר. התוכן נמסר לידיעה בלבד והוא אינו בגדר ייעוץ ו/או המלצה לפעולה. החברה מספקת בנפרד שירות תמיכה במשתמשי האתר ע"י עובדי החברה.

הוראות בקשר לקלט

בהעלאת קלט (כהגדרת המונח לעיל) לאתר המשתמש מצהיר כי המידע שנמסר על ידו הוא מידע מלא נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצון חופשי ללא שום כפיה או שידול. המשתמש מצהיר כי כל קלט שהוא מעלה הוא קלט בבעלותו וכן כי העלאת הקלט אינה סותרת דין ו/או חוזה ו/או את תנאי שימוש אלה.

אנו חוזרים ומדגישים כי העלאת תכנים ו/או מידע שאין למשתמש בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לו ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה) – אסורה! במקרה שקלט כזה הועלה ע"י המשתמש חובה עליו להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

אין להעלות קלט במטרה לפרסם (אפילו ללא כוונת רווח). אין להעלות קלט ותכנים גזעניים, לא חוקיים או תוכן שיש אשר עלול להוציא דיבה, להשמיץ, או לאיים. אין להעלות קלט אשר אסור לפרסום או לשימוש, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי. אין להעלות קלט שאינו מדוייק, מזוייף, שיש בו בכדי להטעות. מותר להעלות אך ורק קלט אשר נאמן לאמת ולמקור. אין להעלות כל תוכן בעל פוטנציאל להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.

בעלות בקלט

למרות האמור בתנאי שימוש אלה במידה ונמסר לחברה דו"ח רשמי בדרך של מסירת קובץ מהמשתמש הן ע"י צילום הקובץ ו/או העלאת קובץ ו/או שליחת הקובץ, החברה אינה מקבלת בעלות במקור הקובץ והבעלות על הקובץ המקורי נשמרת למשתמש. עם זאת, החברה מקבלת רישיון מסחרי, עולמי, עביר, בלתי-הדיר, ונצחי לשימוש בקובץ ללא תשלום ו/או תמלוגים. הרישיון כולל זכות להעניק רישיונות משנה לעשות כל שימוש במידע הכלול בדו"ח הרשמי (כולו או חלקו) לרבות עיבודו, הכנת יצירות נגזרות וחשיפתו לצדדים שלישיים. למען הסר ספק, השימוש הוא בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.

כמו כן, בהעברת דו"ח רשמי הנך מקנה לחברה זכות לעשות שימוש במידע הנמצא בו, לערוך עיבוד וכן לעשות בו כל שימוש אחר. הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (ובכפוף לתנאי הפרטיות). הנך מצהיר ומתחייב כי לא יהיו לך כל דרישות ו/או טענות ביחס לעניין זה, ובכלל זאת לא יועלו טענות בגין זכויות קנייניות ו/או מסחריות שלך במידע ו/או בשירותי החברה ונכסיה. כל קלט אחר שאינו דו"ח רשמי שנמסר לחברה ייחשב כאילו הועבר לבעלות החברה.

החברה מבצעת על הקלט והמידע שהתקבל מהמשתמש פעולות ניתוח ועיבוד לצרכיה, צרכי המשתמש וצרכי צדדים שלישיים, לרבות לצורך הפעלת תוכנת בדיקת השכר, שינוי האתר ושיפורו שליחת הצעות שיווקיות ועוד.

יובהר, כי כל רשומה מוסדית, מסמך או תעודת עובד ציבור לרבות: תלוש שכר, טופס 106, טופס 867, טופס 857, טפסים המופקים ע"י גופי פנסיה וביטוח או ע"י תאגיד בנקאי, וכן כל דו"ח אחר שלא הוכן ע"י המשתמש אולם הוא נמצא בבעלות המשתמש יחשבו  לדו"ח רשמי

אי אחריות על אי דיוק

החברה עושה ככל שביכולתה כדי שהניתוח יהיה נאמן לאמת לרבות הסכמי השכר ככל האפשר ולשם כך נעזרת במגוון כלים לרבות ספקים חיצוניים, מנוע OCR לניתוח ועיבוד תמונה, מנועי חישוב חיצוניים, ספקי נתונים פיננסיים ועוד. עם זאת, ייתכנו אי-דיוקים בניתוח ו/או בעיבוד. לפיכך החברה אינה מתחייבת לדיוק ו/או שלמות ו/או עדכניות המידע ו/או הניתוח.

החברה לא תהיה אחראית על דיוק הניתוח ו/או העיבוד ועל המשתמש לבדוק בעצמו וגם באמצעות התייעצות עם גורם מוסמך את דיוק הניתוח.

כמו כן, ייתכנו טעויות בניתוח שמקורן במשתמש כמו שגיאות הקלדה ו/או העלאת קלט או חלק ממנו באופן שגוי ו/או העלאת קלט או חלק ממנו למקום או לשדה לא נכון.

החברה לא תהיה אחראית על כל פעולה שהמשתמש עשה לבדו מחוץ למערכת.

הוראות בקשר לפלט

כל הפלטים הנם קניינה הבלעדי של החברה ולמשתמש אין זכות בהם והוא מוותר על כל זכות או טענה שכזו. עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק למשתמש עותק של חלק מהפלטים כפי שתקבע החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן "עותק הפלט").

עותק הפלט ניתן למשתמש לשימוש למטרות הבאות בלבד: (א) התייעצות עם גורם מוסמך בכדי לבדוק את התאמת עותק הפלט למשתמש הספציפי ונכונותו לאור הקלט. (ב) הדפסה או שמירה לצרכי שימוש אישי בלבד.

השימוש בעותק הפלט יהיה כפוף למגבלות הבאות:

 • במידה ונמסרה למשתמש הודעה כי עותק הפלט בידו אינו בתוקף יותר או שאינו נכון, יחדל המשתמש להשתמש בעותק הפלט
 • המשתמש אינו רשאי לערוך, לשנות, להכין יצירות נגזרות מהעתק הפלט
 • להשתמש בעותק הפלט למטרות שאינן מנויות בסעיף זה
 • להפיץ את הפלט (למעט אל עד שלושה גורמים מוסמכים או יועצים אחרים לצורך התייעצות ובדיקת נכונות הפלט עבור המשתמש הספציפי)

במקרה והחברה תעודד את הפצת עותק הפלט הן ע"י שיתוף ברשתות חברתיות או באמצעי תקשורת אחרים היא תיידע את המשתמש על זכותו לעשות כן.

אחריות על אי נכונות או אי-דיוק בפלט או בעותק הפלט

החברה לא תהיה אחראית על דיוק הפלט ו/או עותק הפלט ועל כל תוצאה שתנבע משימוש או הסתמכות עליהם.

למען הסר ספק אנחנו חוזרים ומציינים: השימוש בשירותים ובאתר (לרבות התכנים הנוספים, הפלט ועותק הפלט) הינו באחריות המשתמש בלבד. השירותים מסופקים "AS-IS" והחברה אינה מצהירה, בכל צורה שהיא, כי האתר והשירותים המוצעים בו מתאימים למטרה מסוימת, מדויקים, איכותיים, מקצועיים, נכונים, וכי הם לא כוללים מידע שגוי.

עיכבון: לחברה תהיה זכות עיכבון על עותק הפלט.

אי-אחריות לשמירת קלט, מידע, פלט ועותק הפלט

החברה לא תהיה אחראית לשמירת קלט, פלט או כל מידע. החברה אינה מעניקה שירותי אחסון או שירותי ארכיב. על המשתמש לשמור בעצמו גיבוי של הקלט ועותק הפלט. אנו ממליצים למשתמש לשמור אצלו כל קלט ו/או עותק הפלט.

התכנים הנוספים

התכנים הנוספים הינם בבעלות החברה והעתקתם אסורה.

אין להסתמך על התכנים הנוספים בכדי לקבל החלטות ו/או לראות בהם המלצה לנקיטת פעולה כלשהי. יש לאמת את נכונות התוכן עם פרסומים נוספים לרבות פרסומי משרדי ממשלה, רשויות המס, הסכמי שכר, פסקי דין ועוד.

כמו כן, באתר ניתן למצוא קישוריות ו/או פרסומות ו/או באנרים ו/או הפניות המקשרים אל אתרים ומסמכים אחרים. הפניות המופיעות באתר, אינה מעידה על כך כי החברה אחראית ו/או שולטת על התכנים המופיעים באתר או במסמך הצד השלישי, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. כמו כן, אנו מפנים את תשומת הלב כי במקרה של הפניה לאתר אחר ייתכן שמדיניות הפרטיות שלו או התנאים וההגבלות שלו שונה מהתנאים וההגבלות של האתר או מדיניות הפרטיות שלנו.

שירותי תוכנת בדיקת השכר

מבלי לפגוע בכל האמור בתנאי שימוש אלה:

 • השימוש בשירותי תוכנת בדיקת השכר יינתן למשתמש מורשה או שלוח של בן משפחה מורשה אך ורק אם שילם את דמי השירות במלואם (בכפוף לכך שהתקבל אישור של חברת כרטיסי האשראי לביצוע התשלום).
 • משתמשים שאינם מורשים או משתמשים שאינם משלמים לא רשאים להשתמש בשירותי תוכנת בדיקת השכר.
 • למען הסר ספק מובהר כי השימוש בשירותי תוכנת בדיקת השכר כפוף לעמידה בכל תנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות.

בנוסף, אנו מבהירים שוב כי שירותי תוכנת בדיקת השכר אינם נחשבים לייעוץ אלא מהווים בדיקת תלוש השכר בצורה אוטומטית וללא שיקול דעת מצד החברה. לכן, בעצם השימוש בשירותי תוכנת בדיקת השכר המשתמש מצהיר כי הראה את עותק הפלט וכל קלט רלוונטי לגורם מוסמך, וכי אותו גורם מוסמך חישב את תוצאת הבדיקה של המשתמש ואישר את היות עותק הפלט נכון ומדויק.

שימושים אסורים

מבלי לגרוע בכל האמור במקום אחר בתקנון אתר זה, השימושים הבאים באתר אסורים וייחשבו להפרה של תנאי שימוש אלה:

 • אין לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקות ו/או בחינה של השירותים, תוכנת בדיקת השכר, האתר וכל נכס אחר של החברה, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע לחברה ולמערכותיה, ולהפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות.
 • אין להעתיק, לשנות, להציג בפומבי או להפיץ, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, בכל דרך, את האתר, תוכנת בדיקת השכר או התכנים הנוספים;
 • אין להעביר חומר המכיל וירוסים, "פצצות זמן", תולעים וכל חומר אחר שהינו מזיק, להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירותים.
 • אין להשתמש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית, נוגדת את תקנת הציבור או בלתי מורשית.
 • אין לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים אחרים.
 • אין להפעיל כלים שונים שלא נועדו לשימוש עצמי באתר למטרה שלשמה הוא נועד: לרבות על-ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים.
 • אין למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירותים, לאתר או לתוכנת בדיקת השכר ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בפלט, עותק הפלט או בתכנים הנוספים.
 • אין לתחם (frame) או להעתיק כל חלק של אתר אינטרנט זה ללא הרשאה מראש מפורשת בכתב מהחברה.
 • אין להיכנס לאזורים ו/או חלקים באתר שהמשתמש אינו מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או על או ממשתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).

אבטחת מידע

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המשתמשים שלנו בפני גישה בלתי מורשית למידע שבידינו, בפני שינוי בלתי מורשה של המידע וכן בפני חשיפתו או מחיקתו. ובפרט:

 • אנו מצפינים רבים מהשירותים שלנו באמצעות SSL.
 • הרכישה אפשרית אך ורק באמצעות כרטיס אשראי ואמצעי תשלום מאובטחים כגון paypal, בהתאם לדרישת חברות האשראי
 • העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי החברה באמצעי אבטחה המחויבים לפי החוק הישראלי ונהלי חברת הסליקה. כל מנגנון התשלום נעשה באמצעים חיצוניים המסופקים בידי ספקים מורשים.
 • אנו מנהלים ביקורות לגבי שיטות איסוף המידע, אחסונו ועיבודו, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, כדי להגן בפני גישה בלתי מורשית למערכות.

החברה נוקטת בנהלי אבטחת מידע מחמירים בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. אבל החברה איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות קלט ומידע מהמשתמש, לא יפרצו או יודלפו וכי מידע או קלט כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה. המשתמש מסכים כי כל עוד החברה תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לו כתוצאה מפריצה למערכות החברה לרבות האתר.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך או בחשבון paypal באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לרשות המיסים ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

הסיסמא שהמשתמש יבחר תהיה לצורך שימושו האישי בלבד ואין למשתמש כל זכות העברה של הסיסמא ושל הרשאת הכניסה לאתר. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמא בצורה סודית ומאובטחת, לרבות אי שמירת הסיסמא באמצעים אלקטרוניים.

המשתמש יישא בכל נזק שייגרם עקב שימוש בסיסמא על ידי גורם בלתי מורשה.

רכישת שירותים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. חובת המשתמש לוודא כי המחיר לשימוש בשירותים לא השתנה במהלך זמן השימוש בשירותי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק ללקוחותיה, כולם או חלקם, הנחות ו/או החזרים.

תנאי מקדמי להשתתפות ולביצוע פעולות ועסקאות באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב מבצע הפעולה באתר, לעסקת הרכישה לגביה התחייב. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי האתר ו/או ספקיו במידה ולא התקבל אישור כזה מחברת האשראי.

לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים המשתמש נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לו הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס.

ביטול עסקה

השירותים שהחברה מעניקה למשתמשים הינם אישיים ומתבססים, בין היתר, על הפרטים הספציפיים המוזנים על ידי המשתמשים.

שירותי בדיקת תלוש השכר ניתנים בסמוך לתשלום ולכן החברה אינה מבטלת עסקאות מרגע שניתן השירות, למעט אם נקבע אחרת על-פי הדין.

הפסקת שירותים, מניעת גישה או סגירת חשבון

הזמינות של האתר ו/או השירותים וכן פעילותם התקינה תלויה בגורמים רבים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד-שלישי. החברה לא תהא אחראית ואיננה מבטיחה כי האתר או השירותים יהיו זמינים תמיד או יפעלו בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותם תהיה חופשית מתקלות.

החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום למשתמש את הגישה לאתר, לעותק הפלט או לשירותים, באופן זמני או לצמיתות וכן למחוק חשבון של משתמש מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתהא קיימת לחברה מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי פעילות המשתמש מהווה הפרה של תנאי שימוש אלה או מדיניות הפרטיות באופן כלשהו.

כמו כן, החברה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ואו השירותים, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת. המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר ו/או השירותים.

קניין רוחני

האתר, התכנים הנוספים, הקלט (למעט דו"חות שנשארים בבעלות המשתמש), העיבוד, הניתוח והפלט וכן כל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו, שייכים (או שניתנו ברישיון) לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני לפי דיני ישראל או כל דין רלוונטי אחר.

הסכמה לקבלת חומרי פרסומת

המשתמש מסכים לחברה להעביר אליו מידע שיווקי, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים. כמו כן מהווה השימוש באתר הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו המשתמש אינו מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, עליו להודיע לחברה על כך בכתב. הרינו מחויבים לאפשר הפסקת משלוח חומר פרסומי ע"י הודעה קישור בהודעות הנשלחות ע"י החברה.

שינויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות האתר ו/או השירותים ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי החברה אינה אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות של אתר אינטרנט זה, השירותים או התכנים הנוספים.

המשתמש מסכים כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלה (לרבות בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים), מדיניות הפרטיות או תנאים נוספים שיופיעו באתר החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינוי יכנס לתוקפו עם העלאתו לאתר החברה. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך על המשתמש לקרוא את תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר או שימוש בשירותי החברה.

הסרת אחריות כללית

השירותים, לרבות התכנים הנוספים, העיבוד, הפלט ועותק הפלט ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא (לרבות: איכות או התאמה). החברה לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, שלמות, תועלתיות ויעילות התכנים הנוספים, הפלט או עותק הפלט.

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לכל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים, או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה ובין אם לא.

החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר האינטרנט יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד. אנחנו שוב חוזרים ומדגישים: רק המשתמש אחראי על החלטותיו ופעולותיו בקשר עם השימוש באתר.

בכל מקרה של תביעה, החברה לא תהיה אחראית ל – נזקים עקיפים, אגביים, מיוחדים, תוצאתיים, או לנזקים בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על שירותי החברה.

בכל מקרה, המשתמש מסכים ומאשר שאחריות החברה לא תעלה על גובה התשלום שהעביר המשתמש הספציפי לחברה.

המשתמש מתחייב לשפות את החברה על כל נזק ו/או הוצאה ו/או אבדן הכנסה ו/או הפסד לרבות נזקים עקיפים שייגרמו לה משימוש המשתמש בשירותי החברה.

המשתמש מוותר על כל זכות קיזוז ו/או טענה לעיכבון.

בכל מקרה שמשתמש אינו שבע רצון מהשירות ו/או סבור כי נפלה טעות או כי נגרם לו נזק – עליו לפנות אל החברה וליידע אותה על כך.

לכל בירור או שאלה, ניתן לפנות לחברה במייל: info@paywatch.co.il

על הסכם זה חלים חוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הייחודי בנוגע לכל סכסוך הנובע או הקשור למוצר ולשימוש בו יהיה בבית משפט המוסמך במחוז ירושלים ובו בלבד.

מדיניות פרטיות

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות באתר או בשירותים והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. רוסיננטה טכנולוגיות בע"מ מכבדת את הפרטיות של המשתמשים בשירותיה ובאתר האינטרנט שלה אשר נמצא בכתובת http://www.paywatch.co.il ומחויבת להגן על כל סוגי המידע שנאסף אודות משתמשיה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל אצל החברה, שעה שהינם מבקרים באתר ו/או כאשר הינם משתמשים בשירותים ולכן אנו ממליצים לקרוא מדיניות פרטיות זו בעיון.

הסכמה

בעצם אישור תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות במקום המיועד לכך (סימון V) על-ידך, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך בנוגע לאיסוף מידע אודותיך ועיבודו (סוגי המידע מפורטים להלן. בכל מקום במדיניות פרטיות בו אין התייחסות ספציפית לסוג המידע, מדובר ב-2 סוגי המידע המפורטים להלן.

הרינו ליידעך כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, לא נוכל לספק לך את השירותים ואתה מתבקש שלא לסמן V במקום המיועד לכך.

איסוף מידע, דיוור ואופן השימוש במידע

"מידע לא מזהה" – מידע אשר נאסף על-ידי החברה, אך אינו מאפשר לבדו (מבלי לחבר אליו מידע מזהה) לזהותך. מידע לא מזהה עשוי לכלול, בין היתר: נתונים ממסמכים אשר צורפו על-ידך, תשובותיך לשאלות הנשאלות באתר, מידע אשר סיפקת בעת שימושך בשירותים, גיל, סוג מערכת ההפעלה של המכשיר ממנו גלשת, הדפדפן באמצעותו אתה גולש, רזולוציית המסך שלך, דפים בהם צפית באתר, פרק הזמן בו שהית באתר ונתונים סטטיסטיים וטכניים דומים אחרים.

"מידע מזהה" – מידע המאפשר לזהותך באופן אישי, אשר נאסף על-ידי החברה כולל בין היתר: דוא"ל, טלפון, ת.ז., כתובת, פרטי אמצעי תשלום שם מלא ונתונים דומים אחרים.

המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגר המידע הרשום והמאובטח של החברה, כפי שזה נרשם אצל רשם מאגרי המידע בישראל. במהלך השימוש בשירותים או הגלישה באתר או לצורך ביצוע השירותים על-ידי החברה ועל מנת לספק לך את השירותים, הינך עשוי להתבקש למסור מידע מזהה ומידע לא מזהה, כגון: שם, גיל, השכלה, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד. במסירת המידע כאמור, הינך נותן הסכמתך להעברת המידע לצדדים שלישיים באופן המפורט במדיניות פרטיות זו.

שים לב, אנו לא נעביר מידע מזהה אודותיך באופן אשר יאפשר לצד שלישי לדעת את זהותך. יובהר כי המידע נאסף לצורך פרסום ייעודי עבורך, עיבודו ו/או אחסונו ו/או לצורך הענקת שירתי האתר ו/או לצורך מתן הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ואת בני משפחתך ו/או משלוח דברי פרסומת על ידי החברה ו/או איסוף מידע אודותיך ושימוש בו למטרות סטטיסטיות ולצרכים מסחריים אחרים והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

יובהר כי בעת שסימנת V במקום המיועד לכך, הנך מצהיר ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע כמפורט במדיניות פרטיות זו. בקבלת מדיניות פרטיות זו הינך מסכים ומאשר, כי הינך מעוניין לקבל דברי פרסומת מהחברה ללא ציון המילה "פרסומת" בכותרת הדוא"ל והינך מודע לכך שהדבר יגרום לכך שדברי הפרסומת מהחברה יגיעו אל תיבת הדוא"ל הראשית שלך. כמובן שאתה רשאי להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת על-ידי בקשת הסרה מרשימות התפוצה של החברה.

האמור לעיל לעניין המידע והשימושים המפורטים לעיל במידע, אינו תקף לגבי העברת מידע כמפורט להלן:

 • הבעת רצונך המפורש לכך ו/או הבעת רצונך לקבל הצעת מכר כלשהי מצד שלישי כלשהו.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר.
 • אם פעילות האתר ו/או החברה תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי.
 • למנועים טכנולוגיים חיצוניים ומערכות בשימוש החברה, דוגמת: מנועי עיבוד תמונה, שירותי ענן (אך ורק לחשבון של החברה בהם ולשימושה התפעולי), מנועי ניתוח נתונים בשימוש החברה, כלי CRM, כלי עיבוד וחישוב וכו'.
 • במקרה שביקשת באופן אקטיבי לחשוף את המידע כלפי בן הזוג שלך או גורם מוסמך.
 • במקרה שהחברה נדרשה לחשוף את המידע על-פי צו של רשויות מדינת ישראל.
 • לגבי אזרחי ארצות הברית – יובהר כי נהלי FATCA אמנם אינם חלים על גופים ישראליים פרטיים, אולם במקרה של חשבונות עם הכנסה ליחיד של מעל 500 אלף דולר אמריקאי, יש ל IRS-זכות להגיש בקשת אכיפה דרך בתי משפט ישראלים. על כן, אזרחים אמריקאים מתבקשים לשלוח לנו מייל לאחר השימוש ובו בקשת מחיקה מהמאגר. אזרח אמריקאי שלא יבקש מחיקה בסוף התהליך ייחשב כאילו התיר לחברה לחשוף מידע במקרה של חקירה ע"י רשויות החקירה האמריקאיות (ובלבד שאלו ביקשו צו חשיפת מסמכים בהתאם לנהלי שיתוף הפעולה ואמנת המס ישראל-ארה"ב).

שים לב: החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המידע כ-"מידע משובש". מידע משובש הוא מידע מזהה, שעובר פעולת שיבוש כך שמדובר במידע לא מזהה. המידע המשובש כולל רק פרופילים של משתמשים ובכל מקרה החברה מתחייבת שלא להעביר מידע משובש של אדם בודד אלא רק מידע מאוגד של לפחות 50 לקוחות יחד המאוגדים תחת אותו פרופיל.

החברה משתמשת ב-"עוגיות" (Cookies) ובטכנולוגיות נוספות, המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". יחד עם זאת, החברה איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.  

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר וכן לפגוע באיכות השירות. כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו ומסמכיו להנהלת האתר, לשם השימוש בהם בהתאם למדיניות זו. שים לב – מסירת פרטים אישיים של אדם אחר ללא הסכמתו מהווה עבירה, ומנוגדת למדיניות האתר.

בעת שימושך באתר, עשויה הנהלת האתר לאסוף מידע על פעילותך באתר. הנהלת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפעילותך באתר.

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך ופעילותך באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישורך את מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הינך מסכים לכך שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או לפי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן –

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי באתר, לנתח את המסמכים והנתונים שתמסור לנו ולהעביר לך את המלצותינו בנושא. בכלל זה, המידע הכלול במסמכים, ישמש אותנו גם לצורך אספקת השירותים למשתמשים נוספים באתר, באופן שאינו מזהה אותך באופן אישי.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, או להציג לך בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת המידע השיווקי כאמור. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
 • ליצירת קשר אתך כשהנהלת האתר סבורה שקיים צורך בכך וכדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים.
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או במסמכים המחייבים.

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר
 • אם תפר את תנאי המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה
 • אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר
 • בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי

הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין או במכוון את זהותך, ללא הסכמתך.

אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לישראל.

מחיקת מידע מהמאגר ועיון במידע

אנחנו מכירים ומכבדים את זכותך למחיקת היסטוריה ו/או כל מידע אחר אודותיך ממאגר המידע שלנו.  במקרה שתחפוץ בכך, עליך לפנות אל החברה בכתב ולבקש את מחיקת נתונים. כמו כן, הינך רשאי לעיין במידע בכל עת, כאשר זו תתאפשר על-ידי פניה אלינו בדוא"ל שכתובתו info@paywatch.co.il.  

שונות

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולבית המשפט בעיר ירושלים תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ממדיניות פרטיות זו לרבות כל מחלוקת אשר עשויה להתגלע בעקבות כך.